Koolivalmidus

Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

Koolieelse lasteasutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772

 

KOOLIKÜPSUSE TEST Testi 3x – mais, augustis ja septembris. Iga JAH annab ühe punkti.

Kas Teie LAPS

1. Teab oma nime, pereliikmete nimesid?

2. Teab oma aadressi, telefoni, sünnipäeva, vanust?

3. Teab oma ema, isa ametinime, töökohta?

4. Tervitab, kasutab viisakusväljendeid?

5. Täidab korraldusi täiskasvanult?

6. Hoidub võõraste asjade lõhkumisest, võtmisest?

7. Suudab hoida oma mänguasju korras? – kooliasju?

8. Suudab kuulata teise lapse jutustamist vahele segamata?

9. Suudab kuulata vaikselt istudes ettelugemist?

10. Oskab üksi koolitee läbida?

11. Teab ohtudest liikluses? …kõrgustega? …elektriga? …tulega?

12. Magab voodit märgamata?

13. Saab uue olukorraga hakkama hirmu tundmata?

14. Oskab mõtteid väljendada täislausetega?

15. Tunneb trükitähti?.. kirjutab oma nime?

16. Oskab lugeda ( veerides)?

17. Reageerib märkustele? (vihastamata, jonnita)

18. Oskab lugeda peast salmi?

19. Räägib selgesti (kõik häälikud)?

20. Paneb ise ennast riidesse? …seob paelad? … oskab tõmblukuga hakkama saada?

21. Tunneb oma asjad-riided võõraste hulgas ära?

22. Suudab selgeks saada (õpetaja) esitatud nõuded?

23. Oskab jutustada midagi oma minevikus toimunust?

24. Tunneb hügieenireegleid – kombeid?

25. Oskab helistada 112 ja selgelt abi kutsuda?

25-20 punkti – väga hea; 15-20 punkti – hea