Andmekaitse

Põlva Lasteaed Lepatriinu andmekaitsetingimused

 

Põlva Lasteaed Lepatriinu juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest Eesti ja Euroopa Liidu õigusnormidest. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

 

Isikuandmed on igasugune teave andmesubjekti ehk füüsilise isiku kohta, sh nimi, isikukood, kontaktandmed, arvuti IP-aadress jms.

 

Isikuandmete töötlemise

Põlva Lasteaed Lepatriinu ülesanne on alushariduse andmine. Lasteaed töötleb isikuandmeid enda põhiülesande ja sellega kaasuvate ülesannete täitmiseks.

 

Töötleme laste, vanemate ja lasteaia töötajate isikuandmeid järgmistel alustel:
• avaliku ülesande täitmiseks;
• juriidilise kohustuse täitmiseks;
• lepingu täitmiseks;
• nõusoleku alusel.

 

Andmete säilitamine ja edastamine

Põlva Lasteaed Lepatriinu ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või on antud nõusolek andmete edastamiseks või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

 

Isikuandmetega dokumente säilitatakse seadusest tuleneva säilitustähtaja või aegumistähtaja möödumiseni, või nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Peale seda dokumendid hävitatakse.

 

Enda isikuandmetega tutvumine

Andmesubjektil on õigus tutvuda andmetega, mida Põlva Lasteaed Lepatriinu on tema kohta kogunud.
Väljastame andmeid ja dokumente teabenõude esitamisel. Põlva Lasteaed Lepatriinu keeldub nõuet täitmast üksnes siis, kui see võib:
• kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
• takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
• raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
• ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Kätlin Kaljas, telefon 53328238
Kui andmesubjekt leiab, et Põlva Lasteaed Lepatriinu on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.