lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest        eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda        ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös Põlva Vallavalitsusega laste      arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning      teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest tervishoiutöötajat, lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud   lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) anda ravimeid arsti määratud     annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteaia pedagoogiga.

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.7. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).

3.8. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et       vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud vastavalt ilmastikule.

3.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.11. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.12. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel     vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele      kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.13. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest,        kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.14. Lasteaia tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab         vanematele teate lasteaias levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata            seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.15. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise           nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias             õues.