üldsätted

Põlva Lasteaed Lepatriinu

Kinnitatud lasteaia hoolekogu poolt

12.11.2015, protokoll nr 16.

Põlva Lasteaed Lepatriinu kodukord

  1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja seadustest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks          kättesaadav igas rühmas.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.4. Lisaks kodukorrale kehtivad igas rühmas lapsevanematega kokkulepped, mis on protokollitud         lapsevanemate koosolekul.

1.5. Lasteaed on avatud E-R 7.00 – 18.00.

1.6. Uusaastale, EV aastapäevale, Võidupühale ja esimesele jõulupühale eelneval tööpäeval on    lasteaed avatud 15.00-ni.

1.7. Rühmad töötavad vastavalt laste vanusele koostatud päevakava alusel.

1.8. Õppe – ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava.

1.9. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia arengukava, tegevuskava ja õppekavaga.

1.10. Üldine info on lasteaia kodulehel: http://www.lepatriinu.ee/ .