turvalisuse tagamine

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu,       turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse        edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade        viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-        ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult           palju ruumi mängimiseks.

4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste     isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5. Hetkest, kui lasteaia töötaja on lapse teadlikult üle andnud õigustatud/koju viivale isikule,     vastutab lasteaia territooriumil lapse elu, tervise ja turvalisuse eest last koju viiv isik.

4.5. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 alusel on lasteaia töökorraldusega tagatud rühma tööaja jooksul nõutud arv täiskasvanuid laste arvu kohta.

4.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna mõnede lastega   tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8. Laste ujulasse viimisel ja ujulas viibimise ajal on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog             või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab       vajaduse korral abi.

4.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.10. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel värava riiviga, et tagada laste             turvalisus.

4.11. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavatele           transpordivahenditele.

4.12. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.13. Jalgratta või tõukeratta kasutamisel lasteaias on kiivri kandmine kohustuslik ja jalgrattapäevad           toimuvad kokkulepitud päevadel.

4.14. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.15. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokku lepitud       reeglitele.

4.16. Lasteaia personal ei vastuta kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.17. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma         töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust     ohustavatest olukordadest.

4.18. Lasteaia direktor on kohustatud viivitamatult teavitama vanemaid laste vaimset ja füüsilist    turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.19. Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja           meetmete rakendamine toimub vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.