Lasteaia põhimäärus

Põlva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 03.05.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Korraga sätestatakse eelkooliealise lapse Põlva linna koolieelsesse lasteasutusse /edaspidi lasteaed/ vastu võtmist, lasteaiakoha kasutamist ja väljaarvamist, osaajalise koha võimaldamist ning valvelasteaia suverühmadesse /edaspidi suverühm/ vastuvõtmist.

(2) Lasteaeda võetakse vastu koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud vanuses lapsi, kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht on Põlva linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda ka lapsi väljastpoolt Põlva linna haldusterritooriumi.

(3) Lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitab Põlva Linnavolikogu.

( 4) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud asutuses on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

(5) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise taotlemise, vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.

(6) Lähtudes laste arvust suvekuudel võib Põlva Linnavalitsus kinnitada oma korraldusega valvelasteaia.

(7) Lasteasutuse kohatasu ja toidukulu maksmisest kinnipidamise eest vastutab lasteaia direktor.

(8) Vaba koha võib õppeaasta kestel jooksvalt täita. Sellisel juhul sõlmitakse vanemaga kirjalik leping, milles fikseeritakse periood, mille vältel saab teenust kasutada.
§ 2. Avalduse esitamine

(1) Täisajalise või osaajalise koha taotlemiseks esitab vanem avalduse. Avaldus on kättesaadav Põlva linna veebilehel http://www.polva.ee/alusharidus ja lasteaedades kohapeal.

(2) Avalduse saab vanem esitada aastaringselt e-postiga digitaalselt allkirjastatult lasteaia direktorile, posti teel või lasteaias kohapeal. Avaldusi registreerib nende saabumise järjekorras lasteaia direktor.

(3) Vanem esitab avalduse lasteaia direktorile hiljemalt jooksva aasta 30. aprilliks.

(4) Lasteaia direktor esitab avalduste põhjal koostatud esialgse nimekirja kontrollimiseks Põlva Linnavalitsuse hariduse peaspetsialistile hiljemalt 10. maiks.

 

§ 3. Vastuvõtmine ja rühmade komplekteerimine

(1) Lasteaeda vastuvõtmine toimub avalduste laekumise järjekorras ja komplekteerimisel arvestatakse Rahvastikuregistri andmetel Põlva linnas elavaid lapsi.

(2) Pärast Rahvastikuregistri andmetel Põlva linnas elukohta omavate laste vastuvõtmist võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda avalduste laekumise järjekorras lapsi teistest omavalitsustest, eelistades järgmises järjekorras lapsi, kelle vanem:

1) soovib lapse panna õdede-vendadega samasse lasteaeda;

2) töötab samas lasteaias;

3) töötab Põlva linnas;

4) omab tegelikku elukohta Põlva linnas, kuid Rahvastikuregistri järgselt on registreeritud teises omavalitsuses.

(3) Hiljemalt 31.maiks teavitab lasteaia direktor kirjalikult või e-posti teel vanemat tema lapse lasteaeda vastuvõtust ja koha eraldamisest lasteaias ning teeb selle kohta märke vanema avaldusele.

(4) Kui vanema poolt soovitud lasteaias puuduvad vabad kohad, jääb laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud avalduste esitamise põhjal.

(5) Kui vanem on esitanud taotluse mitmele lasteaiale, peab ta hiljemalt 20.juuniks oma valikust direktorit teavitama.

(6) Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks:

1) lasteaia uute rühmade komplekteerimine järgmiseks õppeaastaks toimub jooksva aasta 5. septembrini;

2) lasteaia direktor kinnitab lasteaia rühmade nimekirjad 10. septembriks, kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi õppurite alamregistrisse andmete muutumise päeval ning esitab ühe nädala jooksul linnavalitsusele vastuvõetud laste nimekirja;

3) juhul kui ajutiselt on vajadus lasteaia koha järele, võib lasteaed luua soovijatele võimaluse saada osaajaline koht. Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks. Osaajaliste laste arv ühes rühmas võib olla kuni 2 last. Osaajalise koha eest tasub vanem lasteasutuse kohatasu täies mahus.

(7) Lasteaia direktor sõlmib vanemaga lasteaia koha kasutamise lepingu.

(8) Lähtudes vanemate vajadustest ja linna võimalustest, võib moodustada lasteaias liitrühmi.

(9) Suverühmade komplekteerimine toimub alates maikuust.

 

§ 4. Lapse lasteaeda vastuvõtmise edasilükkamine

Lapse lasteaeda vastuvõtmine lükatakse edasi juhul, kui:

1) laps ei ole asunud kohta kasutama kahe nädala jooksul, arvates lasteaia direktoriga kokkulepitud ajast;

2) lasteaia direktor ei ole vanemaga kontakti saanud.

 

§ 5. Lapse lasteaeda tulek

(1) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem kirjalikult lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

(2) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra/heade tavade ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.
§ 6. Lapse lasteaiast väljaarvamine

(1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus ja lasteaia direktori käskkiri.

(2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev. Käskkirja koopia esitatakse Põlva Linnavalitsusele.

(3) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirja alusel, kui:

1) laps läheb kooli;

2) kui laps on meditsiiniliste näidustusteta ette teatamata puudunud üle 1 kuu;

3) vanem ei ole ühe kuu jooksul lasteaia arve saamisest arvates tasunud rahastamiskohustusi ega teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.

(4) Direktor teeb käskkirja vanemale kirjalikult teatavaks ühe nädala jooksul otsuse tegemisest alates.