lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Esmakordselt lasteaeda tulles sõlmib lapsevanem lasteaiakoha kasutamise lepingu.

2.2. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (9.00) ja viib sealt ära         endale sobival ajal, järgides lasteaia päevakava.

2.3. Lapsevanem ja laps sisenevad majja ja väljuvad majast oma rühma välisukse kaudu.

2.4. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu      rühma töötajalt.

2.5. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja kirjalikult   volitatud esindaja(te)le.

2.6. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest         teavitada rühma töötajat rühma kontakttelefonil.

2.7. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel             tund aega pärast lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti        saada lapse vanematega või volitatud esindaja(te)ga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka             siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud          lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.8. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule         lasteaeda.

2.9. Lapse lahkumisel lasteaiast (elukoha- või lasteaia vahetus, isiklikel põhjustel jne) lõpetab         lapsevanem lasteaia direktoriga lasteaiakoha kasutamise lepingu.