LAPSEVANEMALE

Põlva Lasteaed Lepatriinu kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2001. aastast- Tervise edendamiseks on lasteaias moodustatud tervisemeeskond ning lasteaias töötab tervishoiutöötaja. Lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused. Lasteaia rühmade õppeaasta tegevuskavade planeerimisel järgitakse tervise-edenduslikke põhimõtteid: • lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine • lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine • tervise tähtsustamine • koostöö personali ja lastevanemate vahel Lasteaias korraldatakse regulaarselt spordi- ja tervisepäevasid, matkasid, retkesid õppe- ja terviseradadel ning ühisüritusi; sh kaasatakse vanemaid lasteaia tegevustesse ning toimub tihe koostöö hoolekoguga. Õppekavas on olemas ujumisõpetus, mille jaoks on olemas nii võimalused kui vahendid.

Põlva Lasteaed Lepatriinu on MTÜ Lastekaitse Liidu projekti „KIUSAMISEST VABA LASTEAED“ pilootlasteaed maakonnas – 2012. aastast

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele. Projekti eesmärgid: Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis. Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ on Taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed.
Nimetatud projekt on seotud 01.septembril 2008a. jõustunud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga.

Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamiseks vabaks” projekt keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:

1. Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

2. Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

3. Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.

4. Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema õigluse vastu.